รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม คือ Phaeng sub district, Kosum Phisai district, Maha Sarakham
รหัสไปรษณีย์ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
4414001แพงแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414002สองคอนแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414003โนนเมืองแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414004หนองเหนือแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414005ม่วงน้อยแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414006หนองโกแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414007หัวนาคำแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414008หนองแสงแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414009แพงแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414010หนองโกแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414011แพงแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414012โนนเมืองแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414013แพงแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414014แพงแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414015โนนเมืองแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414016หนองโกแพงโกสุมพิสัยมหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น 16 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย(44140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแพง หมู่ 1 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
2.บ้านสองคอน หมู่ 2 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
3.บ้านโนนเมือง หมู่ 3 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
4.บ้านหนองเหนือ หมู่ 4 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
5.บ้านม่วงน้อย หมู่ 5 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
6.บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
7.บ้านหัวนาคำ หมู่ 7 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
8.บ้านหนองแสง หมู่ 8 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
9.บ้านแพง หมู่ 9 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
10.บ้านหนองโก หมู่ 10 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
11.บ้านแพง หมู่ 11 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
12.บ้านโนนเมือง หมู่ 12 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
13.บ้านแพง หมู่ 13 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
14.บ้านแพง หมู่ 14 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
15.บ้านโนนเมือง หมู่ 15 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
16.บ้านหนองโก หมู่ 16 ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140