รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม มหาสารคาม คือ Khaen sub district, Wapi Pathum district, Maha Sarakham
รหัสไปรษณีย์ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
4412001แคนแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412002ตำแยแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412003แวงชัยแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412004หนองโจดแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412005โคกกลางแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412006เขวาค้อแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412007เก่าน้อยแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412008ดู่งิ้วแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412009ดู่แคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412010แวงเหล่าแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412011โคกช้างแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412012โคกใหญ่แคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412013ป่าจิกแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412014หัวนาไทยแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412015แคนเหนือแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412016โคกสะอาดแคนวาปีปทุมมหาสารคาม
4412017โคกใหญ่ใต้แคนวาปีปทุมมหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม(44120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านแคน หมู่ 1 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
2.บ้านตำแย หมู่ 2 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
3.บ้านแวงชัย หมู่ 3 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
4.บ้านหนองโจด หมู่ 4 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
5.บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
6.บ้านเขวาค้อ หมู่ 6 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
7.บ้านเก่าน้อย หมู่ 7 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
8.บ้านดู่งิ้ว หมู่ 8 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
9.บ้านดู่ หมู่ 9 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
10.บ้านแวงเหล่า หมู่ 10 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
11.บ้านโคกช้าง หมู่ 11 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
12.บ้านโคกใหญ่ หมู่ 12 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
13.บ้านป่าจิก หมู่ 13 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
14.บ้านหัวนาไทย หมู่ 14 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
15.บ้านแคนเหนือ หมู่ 15 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
16.บ้านโคกสะอาด หมู่ 16 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120
17.บ้านโคกใหญ่ใต้ หมู่ 17 ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วาปีปทุม รหัสไปรษณีย์ 44120