รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง มหาสารคาม คือ Loeng Faek sub district, Kut Rang district, Maha Sarakham
รหัสไปรษณีย์ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
4413001เลิงแฝกเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413002ปอแดงเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413003บัวแก้วเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413004บ่อแกเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413005ปราสาทเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413006โสกกาวเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413007พรสวรรค์เลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413008หนองบอนเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413009โสกคลองเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413010บ่อแกเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413011ดาวเรืองเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413012โสกคลองเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413013เลิงแฝกเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413014บัวแก้วเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
4413015พรสวรรค์เลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บรบือ(44130) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านเลิงแฝก หมู่ 1 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
2.บ้านปอแดง หมู่ 2 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
3.บ้านบัวแก้ว หมู่ 3 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
4.บ้านบ่อแก หมู่ 4 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
5.บ้านปราสาท หมู่ 5 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
6.บ้านโสกกาว หมู่ 6 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
7.บ้านพรสวรรค์ หมู่ 7 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
8.บ้านหนองบอน หมู่ 8 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
9.บ้านโสกคลอง หมู่ 9 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
10.บ้านบ่อแก หมู่ 10 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
11.บ้านดาวเรือง หมู่ 11 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
12.บ้านโสกคลอง หมู่ 12 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
13.บ้านเลิงแฝก หมู่ 13 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
14.บ้านบัวแก้ว หมู่ 14 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130
15.บ้านพรสวรรค์ หมู่ 15 ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บรบือ รหัสไปรษณีย์ 44130