รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว น่าน คือ sub district, district,
รหัสไปรษณีย์ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5512001นาก้อเจดีย์ชัยปัวน่าน
5512002ปงเจดีย์ชัยปัวน่าน
5512003ทุ่งชัยเจดีย์ชัยปัวน่าน
5512004ศาลาเจดีย์ชัยปัวน่าน
5512005สบปัวเจดีย์ชัยปัวน่าน
5512006ดอนแก้วเจดีย์ชัยปัวน่าน
5512007วังม่วงเจดีย์ชัยปัวน่าน
5512008นาวงค์เจดีย์ชัยปัวน่าน
5512009ปงหนึ่งเจดีย์ชัยปัวน่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว(55120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาก้อ หมู่ 1 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
2.บ้านปง หมู่ 2 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
3.บ้านทุ่งชัย หมู่ 3 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
4.บ้านศาลา หมู่ 4 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
5.บ้านสบปัว หมู่ 5 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
6.บ้านดอนแก้ว หมู่ 6 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
7.บ้านวังม่วง หมู่ 7 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
8.บ้านนาวงค์ หมู่ 8 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
9.บ้านปงหนึ่ง หมู่ 9 ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120