รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา น่าน คือ I Na Lai sub district, Wiang Sa district, Nan
รหัสไปรษณีย์ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5511001นาผาอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511002นาไลยอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511003พะเยาอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511004ใหม่เจริญราษฎร์อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511005อ่ายอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511006ฝั่งหมิ่นอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511007ปางมอญอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511008ปางชมพูอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511009ม่วงเนิ้งอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511010นาไลยใต้อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
5511011ห้วยน้ำอุ่นอ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา(55110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาผา หมู่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
2.บ้านนาไลย หมู่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
3.บ้านพะเยา หมู่ 3 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
4.บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
5.บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
6.บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ 6 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
7.บ้านปางมอญ หมู่ 7 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
8.บ้านปางชมพู หมู่ 8 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
9.บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ 9 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
10.บ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
11.บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ 11 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110