รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย มหาสารคาม คือ Nong Lek sub district, Kosum Phisai district, Maha Sarakham
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
4414001โนนสะอาดหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414002วังขอนจิกหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414003หนองหญ้าม้าหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414004โคกหมากมายหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414005ดู่เหนือหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414006หนองแวงหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414007สวนกล้วยหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414008โคกสีหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414009นาล้อมหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414010โนนสูงหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414011ทันหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414012หนองเหล็กหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414013โคกสว่างหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414014หนองเหล็กพัฒนาหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414015สว่างพัฒนาหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414016ทันหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414017โพธิ์ทองหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414018โนนสูงหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414019หนองสระพังหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
4414020หนองหญ้าม้าหนองเหล็กโกสุมพิสัยมหาสารคาม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม แบ่งการปกครองออกเป็น 20 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โกสุมพิสัย(44140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านโนนสะอาด หมู่ 1 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
2.บ้านวังขอนจิก หมู่ 2 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
3.บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ 3 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
4.บ้านโคกหมากมาย หมู่ 4 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
5.บ้านดู่เหนือ หมู่ 5 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
6.บ้านหนองแวง หมู่ 6 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
7.บ้านสวนกล้วย หมู่ 7 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
8.บ้านโคกสี หมู่ 8 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
9.บ้านนาล้อม หมู่ 9 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
10.บ้านโนนสูง หมู่ 10 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
11.บ้านทัน หมู่ 11 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
12.บ้านหนองเหล็ก หมู่ 12 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
13.บ้านโคกสว่าง หมู่ 13 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
14.บ้านหนองเหล็กพัฒนา หมู่ 14 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
15.บ้านสว่างพัฒนา หมู่ 15 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
16.บ้านทัน หมู่ 16 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
17.บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 17 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
18.บ้านโนนสูง หมู่ 18 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
19.บ้านหนองสระพัง หมู่ 19 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140
20.บ้านหนองหญ้าม้า หมู่ 20 ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์โกสุมพิสัย รหัสไปรษณีย์ 44140