รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว สระแก้ว คือ Nong Bon sub district, Mueang Sa Kaeo district, Sa kaeo
รหัสไปรษณีย์ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2700001หน้าสถานีหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700002สวนหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700003โคกมะตูมหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700004ท่าแยกหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700005แก่งไทรหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700006คลองบุหรี่หนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700007คลองบุหรี่ใต้หนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700008หนองบอนหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700009เนินแสนสุขหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700010ท่ามะตูมหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700011คลองหินเทินหนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
2700012หัวกุญแจใต้หนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว(27000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหน้าสถานี หมู่ 1 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
2.บ้านสวน หมู่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
3.บ้านโคกมะตูม หมู่ 3 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
4.บ้านท่าแยก หมู่ 4 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
5.บ้านแก่งไทร หมู่ 5 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
6.บ้านคลองบุหรี่ หมู่ 6 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
7.บ้านคลองบุหรี่ใต้ หมู่ 7 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
8.บ้านหนองบอน หมู่ 8 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
9.บ้านเนินแสนสุข หมู่ 9 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
10.บ้านท่ามะตูม หมู่ 10 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
11.บ้านคลองหินเทิน หมู่ 11 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
12.บ้านหัวกุญแจใต้ หมู่ 12 ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000