รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย น่าน คือ Sisa Ket sub district, Na Noi district, Nan
รหัสไปรษณีย์ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5515001หัวเมืองศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515002ขัวก้อมศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515003หนองห้าศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515004ศรีบุญเรืองศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515005หนองเตาศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515006ทุ่งมงคลศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515007ใหม่ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515008น้ำหกศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515009หนองบัวศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515010หนองศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515011ศรีษะเกษศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515012ก้อมก้อศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515013หนองผำศรีษะเกษนาน้อยน่าน
5515014กิตตินันท์ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย(55150) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหัวเมือง หมู่ 1 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
2.บ้านขัวก้อม หมู่ 2 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
3.บ้านหนองห้า หมู่ 3 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
4.บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 4 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
5.บ้านหนองเตา หมู่ 5 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
6.บ้านทุ่งมงคล หมู่ 6 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
7.บ้านใหม่ หมู่ 7 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
8.บ้านน้ำหก หมู่ 8 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
9.บ้านหนองบัว หมู่ 9 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
10.บ้านหนอง หมู่ 10 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
11.บ้านศรีษะเกษ หมู่ 11 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
12.บ้านก้อมก้อ หมู่ 12 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
13.บ้านหนองผำ หมู่ 13 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
14.บ้านกิตตินันท์ หมู่ 14 ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150