รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว คือ Wang Nam Yen sub district, Wang Nam Yen district, Sa kaeo
รหัสไปรษณีย์ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2721001วังน้ำเย็นวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721002ซับนิยมวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721003สวนป่าวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721004เกศแก้ววังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721005วังแดงวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721006วังจำปีวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721007คลองสารพาวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721008ซับพลูวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721009วังเทพนิมิตรวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721010วังเจริญวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721011ชัยณรงค์วังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721012ภูเวียงวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721013มิตรสัมพันธ์วังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721014วังศิลาวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721015โคกสนั่นพัฒนาวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721016วังชมภูวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721017ท่าวังหินวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721018วังบูรพาวังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721019วังแก้ววังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 19 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น(27210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านวังน้ำเย็น หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
2.บ้านซับนิยม หมู่ 2 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
3.บ้านสวนป่า หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
4.บ้านเกศแก้ว หมู่ 4 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
5.บ้านวังแดง หมู่ 5 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
6.บ้านวังจำปี หมู่ 6 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
7.บ้านคลองสารพา หมู่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
8.บ้านซับพลู หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
9.บ้านวังเทพนิมิตร หมู่ 9 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
10.บ้านวังเจริญ หมู่ 10 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
11.บ้านชัยณรงค์ หมู่ 11 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
12.บ้านภูเวียง หมู่ 12 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
13.บ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ 13 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
14.บ้านวังศิลา หมู่ 14 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
15.บ้านโคกสนั่นพัฒนา หมู่ 15 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
16.บ้านวังชมภู หมู่ 16 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
17.บ้านท่าวังหิน หมู่ 17 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
18.บ้านวังบูรพา หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
19.บ้านวังแก้ว หมู่ 19 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210