รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลวรนคร อำเภอปัว น่าน คือ Wara Nakhon sub district, Pua district, Nan
รหัสไปรษณีย์ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5512001ตึ๊ดวรนครปัวน่าน
5512002เก็ตวรนครปัวน่าน
5512003มอนวรนครปัวน่าน
5512004แก้มราษฎร์พัฒนาวรนครปัวน่าน
5512005แก้มวรนครปัวน่าน
5512006สวนดอกวรนครปัวน่าน
5512007ร้องแงวรนครปัวน่าน
5512008ดอนแก้ววรนครปัวน่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว(55120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านตึ๊ด หมู่ 1 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
2.บ้านเก็ต หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
3.บ้านมอน หมู่ 3 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
4.บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ 4 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
5.บ้านแก้ม หมู่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
6.บ้านสวนดอก หมู่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
7.บ้านร้องแง หมู่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
8.บ้านดอนแก้ว หมู่ 8 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120