รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลพังราด อำเภอแกลง ระยอง คือ Phang Rat sub district, Klaeng district, Rayong
รหัสไปรษณีย์ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2117001ปากน้ำพังราดพังราดแกลงระยอง
2117002ท่ากงพังราดแกลงระยอง
2117003เกาะลอยพังราดแกลงระยอง
2117004พังราดไทยพังราดแกลงระยอง
2117005ซากในพังราดแกลงระยอง
2117006กลางทุ่งพังราดแกลงระยอง
2117007ท่ามะกอกพังราดแกลงระยอง
2117008บ่อตาซ่องพังราดแกลงระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์(21170) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านปากน้ำพังราด หมู่ 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
2.บ้านท่ากง หมู่ 2 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
3.บ้านเกาะลอย หมู่ 3 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
4.บ้านพังราดไทย หมู่ 4 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
5.บ้านซากใน หมู่ 5 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
6.บ้านกลางทุ่ง หมู่ 6 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
7.บ้านท่ามะกอก หมู่ 7 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
8.บ้านบ่อตาซ่อง หมู่ 8 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170