รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ สระแก้ว คือ Ban Mai Nong Sai sub district, Aranyaprathet district, Sa kaeo
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2712001ใหม่หนองไทรบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
2712002เขาน้อยบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
2712003หนองเทาบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
2712004ใหม่กองกำกับบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
2712005ใหม่หนองไทรบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
2712006ใหม่เขาน้อยบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
2712007งามรุ่งเรืองบ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
2712008นาห้วยไผ่บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ(27120) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านใหม่หนองไทร หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
2.บ้านเขาน้อย หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
3.บ้านหนองเทา หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
4.บ้านใหม่กองกำกับ หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
5.บ้านใหม่หนองไทร หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
6.บ้านใหม่เขาน้อย หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
7.บ้านงามรุ่งเรือง หมู่ 7 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
8.บ้านนาห้วยไผ่ หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120