รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น น่าน คือ Bo Kaeo sub district, Na Muen district, Nan
รหัสไปรษณีย์ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
5518001คำเรืองบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518002ไก่เถื่อนบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518003นาบอนบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518004ปงบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518005บ่อแก้วบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518006ป่าเป้าบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518007นายางบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518008นาหวายบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518009หัวทุ่งบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518010ดอยงามบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518011ป่าค่าบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518012ทุ่งรวงทองบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518013ตากล้าบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
5518014ป่าแพะบ่อแก้วนาหมื่นน่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น(55180) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคำเรือง หมู่ 1 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
2.บ้านไก่เถื่อน หมู่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
3.บ้านนาบอน หมู่ 3 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
4.บ้านปง หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
5.บ้านบ่อแก้ว หมู่ 5 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
6.บ้านป่าเป้า หมู่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
7.บ้านนายาง หมู่ 7 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
8.บ้านนาหวาย หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
9.บ้านหัวทุ่ง หมู่ 9 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
10.บ้านดอยงาม หมู่ 10 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
11.บ้านป่าค่า หมู่ 11 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
12.บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ 12 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
13.บ้านตากล้า หมู่ 13 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
14.บ้านป่าแพะ หมู่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180