รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง ระยอง คือ Na Ta Khwan sub district, Mueang Rayong district, Rayong
รหัสไปรษณีย์ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2100001นาตาขวัญนาตาขวัญเมืองระยองระยอง
2100002ทุ่งโพธิ์นาตาขวัญเมืองระยองระยอง
2100003ชะวึกนาตาขวัญเมืองระยองระยอง
2100004ซากขนุนนาตาขวัญเมืองระยองระยอง
2100005เขาวังม่านนาตาขวัญเมืองระยองระยอง
2100006หนองละลอกนาตาขวัญเมืองระยองระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง(21000) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านนาตาขวัญ หมู่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
2.บ้านทุ่งโพธิ์ หมู่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
3.บ้านชะวึก หมู่ 3 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
4.บ้านซากขนุน หมู่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
5.บ้านเขาวังม่าน หมู่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
6.บ้านหนองละลอก หมู่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000