รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น สระแก้ว คือ Ta Lang Nai sub district, Wang Nam Yen district, Sa kaeo
รหัสไปรษณีย์ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2721001ตาหลังในตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721002หนองปรือตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721003ท่าตาสีตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721004หนองผักหนามตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721005เพชรพนานิคมตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721006วังไทรตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721007ทับหลวงตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721008หนองแกตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721009โนนทองตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721010ประตูโขงตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721011เพชรเจริญตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721012ตาหลังพัฒนาตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721013ใหม่ไชยมงคลตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721014วังเพชรตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721015หนองเจริญตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721016ตาหลังใหม่ชัยเจริญตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721017เพชรสำราญตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721018โนนทองพัฒนาตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721019วังหลวงตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721020ศรีบูรพาตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
2721021สลักใดพัฒนาตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 21 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น(27210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านตาหลังใน หมู่ 1 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
2.บ้านหนองปรือ หมู่ 2 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
3.บ้านท่าตาสี หมู่ 3 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
4.บ้านหนองผักหนาม หมู่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
5.บ้านเพชรพนานิคม หมู่ 5 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
6.บ้านวังไทร หมู่ 6 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
7.บ้านทับหลวง หมู่ 7 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
8.บ้านหนองแก หมู่ 8 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
9.บ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
10.บ้านประตูโขง หมู่ 10 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
11.บ้านเพชรเจริญ หมู่ 11 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
12.บ้านตาหลังพัฒนา หมู่ 12 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
13.บ้านใหม่ไชยมงคล หมู่ 13 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
14.บ้านวังเพชร หมู่ 14 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
15.บ้านหนองเจริญ หมู่ 15 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
16.บ้านตาหลังใหม่ชัยเจริญ หมู่ 16 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
17.บ้านเพชรสำราญ หมู่ 17 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
18.บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ 18 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
19.บ้านวังหลวง หมู่ 19 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
20.บ้านศรีบูรพา หมู่ 20 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
21.บ้านสลักใดพัฒนา หมู่ 21 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210