รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด สระแก้ว คือ Khlong Kai Thuean sub district, Khlong Hat district, Sa kaeo
รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2726001คลองไก่เถื่อนคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726002เขาจันทร์แดงคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726003เขาตาง๊อกคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726004คลองเจริญคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726005คลองไก่เถื่อนคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726006กลุ่มตาขวัญคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726007ศาลาเขียวคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726008คลองซับคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726009คลองใหญ่พัฒนาคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726010ทับทิมสยาม05คลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
2726011เขาตาง๊อกสองคลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด(27260) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ 1 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
2.บ้านเขาจันทร์แดง หมู่ 2 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
3.บ้านเขาตาง๊อก หมู่ 3 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
4.บ้านคลองเจริญ หมู่ 4 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
5.บ้านคลองไก่เถื่อน หมู่ 5 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
6.บ้านกลุ่มตาขวัญ หมู่ 6 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
7.บ้านศาลาเขียว หมู่ 7 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
8.บ้านคลองซับ หมู่ 8 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
9.บ้านคลองใหญ่พัฒนา หมู่ 9 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
10.บ้านทับทิมสยาม05 หมู่ 10 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
11.บ้านเขาตาง๊อกสอง หมู่ 11 ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260