รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด สระแก้ว คือ Khlong Hat sub district, Khlong Hat district, Sa kaeo
รหัสไปรษณีย์ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
2726001คลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726002ซับมะกรูดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726003ป่าช้ากวางคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726004เขาเลื่อมคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726005คลองหาดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726006ทับวังวนคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726007ซับมะกรูดคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726008เขาดินคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726009เขาเลื่อมใต้คลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726010ไทยพัฒนาคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726011ป่าตะแบกคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726012เขาช่องแคบคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
2726013คลองหาดพัฒนาคลองหาดคลองหาดสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด(27260) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคลองหาด หมู่ 1 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
2.บ้านซับมะกรูด หมู่ 2 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
3.บ้านป่าช้ากวาง หมู่ 3 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
4.บ้านเขาเลื่อม หมู่ 4 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
5.บ้านคลองหาด หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
6.บ้านทับวังวน หมู่ 6 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
7.บ้านซับมะกรูด หมู่ 7 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
8.บ้านเขาดิน หมู่ 8 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
9.บ้านเขาเลื่อมใต้ หมู่ 9 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
10.บ้านไทยพัฒนา หมู่ 10 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
11.บ้านป่าตะแบก หมู่ 11 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
12.บ้านเขาช่องแคบ หมู่ 12 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
13.บ้านคลองหาดพัฒนา หมู่ 13 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260