รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
15250โคกเจริญโคกเจริญลพบุรี
15250โคกแสมสารโคกเจริญลพบุรี
15250ยางรากโคกเจริญลพบุรี
15250วังทองโคกเจริญลพบุรี
15250หนองมะค่าโคกเจริญลพบุรี
15120เกาะแก้วโคกสำโรงลพบุรี
15120คลองเกตุโคกสำโรงลพบุรี
15120โคกสำโรงโคกสำโรงลพบุรี
15120ดงมะรุมโคกสำโรงลพบุรี
15120ถลุงเหล็กโคกสำโรงลพบุรี
15120เพนียดโคกสำโรงลพบุรี
15120วังขอนขว้างโคกสำโรงลพบุรี
15120วังจั่นโคกสำโรงลพบุรี
15120วังเพลิงโคกสำโรงลพบุรี
15120สะแกราบโคกสำโรงลพบุรี
15120หนองแขมโคกสำโรงลพบุรี
15120หลุมข้าวโคกสำโรงลพบุรี
15120ห้วยโป่งโคกสำโรงลพบุรี
15130เกาะรังชัยบาดาลลพบุรี
15130เขาแหลมชัยบาดาลลพบุรี
15130ชัยนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี
15230ชัยบาดาลชัยบาดาลลพบุรี
15130ซับตะเคียนชัยบาดาลลพบุรี
15130ท่าดินดำชัยบาดาลลพบุรี
15130ท่ามะนาวชัยบาดาลลพบุรี
15190นาโสมชัยบาดาลลพบุรี
15130นิคมลำนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี
15130บัวชุมชัยบาดาลลพบุรี
15130บ้านใหม่สามัคคีชัยบาดาลลพบุรี
15230ม่วงค่อมชัยบาดาลลพบุรี
15230มะกอกหวานชัยบาดาลลพบุรี
15130ลำนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี
15130ศิลาทิพย์ชัยบาดาลลพบุรี
15130หนองยายโต๊ะชัยบาดาลลพบุรี
15130ห้วยหินชัยบาดาลลพบุรี
15180เขาสมอคอนท่าวุ้งลพบุรี
15150โคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
15150ท่าวุ้งท่าวุ้งลพบุรี
15150บางคู้ท่าวุ้งลพบุรี
15150บางงาท่าวุ้งลพบุรี
15150บางลี่ท่าวุ้งลพบุรี
15150บ้านเบิกท่าวุ้งลพบุรี
15150โพตลาดแก้วท่าวุ้งลพบุรี
15150มุจลินท์ท่าวุ้งลพบุรี
15150ลาดสาลี่ท่าวุ้งลพบุรี
15150หัวสำโรงท่าวุ้งลพบุรี
15230แก่งผักกูดท่าหลวงลพบุรี
15230ซับจำปาท่าหลวงลพบุรี
15230ทะเลวังวัดท่าหลวงลพบุรี
15230ท่าหลวงท่าหลวงลพบุรี
15230หนองผักแว่นท่าหลวงลพบุรี
15230หัวลำท่าหลวงลพบุรี
15110ชอนม่วงบ้านหมี่ลพบุรี
15110เชียงงาบ้านหมี่ลพบุรี
15110ดงพลับบ้านหมี่ลพบุรี
15110ดอนดึงบ้านหมี่ลพบุรี
15110บางกะพี้บ้านหมี่ลพบุรี
15180บางขามบ้านหมี่ลพบุรี
15110บางพึ่งบ้านหมี่ลพบุรีหมู่ 1-3
15180บางพึ่งบ้านหมี่ลพบุรีหมู่ 4-9
15110บ้านกล้วยบ้านหมี่ลพบุรี
15180บ้านชีบ้านหมี่ลพบุรี
15110บ้านทรายบ้านหมี่ลพบุรี
15110บ้านหมี่บ้านหมี่ลพบุรี
15110ไผ่ใหญ่บ้านหมี่ลพบุรี
15110พุคาบ้านหมี่ลพบุรี
15110โพนทองบ้านหมี่ลพบุรี
15110มหาสอนบ้านหมี่ลพบุรี
15110สนามแจงบ้านหมี่ลพบุรี
15110สายห้วยแก้วบ้านหมี่ลพบุรี
15110หนองกระเบียนบ้านหมี่ลพบุรี
15110หนองเต่าบ้านหมี่ลพบุรี
15110หนองทรายขาวบ้านหมี่ลพบุรี
15110หนองเมืองบ้านหมี่ลพบุรี
15110หินปักบ้านหมี่ลพบุรี
15140โคกสลุงพัฒนานิคมลพบุรี
15220ช่องสาริกาพัฒนานิคมลพบุรี
15140ชอนน้อยพัฒนานิคมลพบุรี
15220ดีลังพัฒนานิคมลพบุรี
15140น้ำสุดพัฒนานิคมลพบุรี
15140พัฒนานิคมพัฒนานิคมลพบุรี
15140มะนาวหวานพัฒนานิคมลพบุรี
15140หนองบัวพัฒนานิคมลพบุรี
18220ห้วยขุนรามพัฒนานิคมลพบุรี
15000กกโกเมืองลพบุรีลพบุรี
13240โก่งธนูเมืองลพบุรีลพบุรี
15160เขาพระงามเมืองลพบุรีลพบุรี
15000เขาสามยอดเมืองลพบุรีลพบุรี
15160โคกกะเทียมเมืองลพบุรีลพบุรี
15210โคกตูมเมืองลพบุรีลพบุรี
15000โคกลำพานเมืองลพบุรีลพบุรี
15000งิ้วรายเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ดอนโพธิ์เมืองลพบุรีลพบุรี
15000ตะลุงเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ถนนใหญ่เมืองลพบุรีลพบุรี
15000ทะเลชุบศรเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ท้ายตลาดเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ท่าศาลาเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ท่าหินเมืองลพบุรีลพบุรี
15000นิคมสร้างตนเองเมืองลพบุรีลพบุรี
15000บางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรีหมู่ 1-10,12
15160บางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรีหมู่ 11
15000บ้านข่อยเมืองลพบุรีลพบุรี
15000ป่าตาลเมืองลพบุรีลพบุรี
15000พรหมมาสตร์เมืองลพบุรีลพบุรี
15000โพธิ์เก้าต้นเมืองลพบุรีลพบุรี
15000โพธิ์ตรุเมืองลพบุรีลพบุรี
15000สี่คลองเมืองลพบุรีลพบุรี
15190กุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี
15130เขาน้อยลำสนธิลพบุรี
15190เขารวกลำสนธิลพบุรี
15190ซับสมบูรณ์ลำสนธิลพบุรี
15190ลำสนธิลำสนธิลพบุรี
15190หนองรีลำสนธิลพบุรี
15240ทุ่งท่าช้างสระโบสถ์ลพบุรี
15240นิยมชัยสระโบสถ์ลพบุรี
15240มหาโพธิสระโบสถ์ลพบุรีหมู่ 1-3, 5-6, 8-12
15250มหาโพธิสระโบสถ์ลพบุรีหมู่ 4, 7
15240สระโบสถ์สระโบสถ์ลพบุรี
15240ห้วยใหญ่สระโบสถ์ลพบุรี
15170ชอนสมบูรณ์หนองม่วงลพบุรี
15170ชอนสารเดชหนองม่วงลพบุรี
15170ดงดินแดงหนองม่วงลพบุรี
15170บ่อทองหนองม่วงลพบุรี
15170ยางโทนหนองม่วงลพบุรี
15170หนองม่วงหนองม่วงลพบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดลพบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 123 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 17 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
2. ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
3. ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
4. ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
5. ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
6. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
7. ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
8. ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
9. ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
10. ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
11. ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
12. ตำบลวังขอนขว้าง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
13. ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
14. ตำบลวังเพลิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
15. ตำบลสะแกราบ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
16. ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
17. ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
18. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกสำโรง รหัสไปรษณีย์ 15120
19. ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
20. ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
21. ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
22. ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
23. ตำบลซับตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
24. ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
25. ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
26. ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
27. ตำบลนิคมลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
28. ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
29. ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
30. ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
31. ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
32. ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
33. ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
34. ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
35. ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
36. ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง รหัสไปรษณีย์ 15180
37. ตำบลโคกสลุด อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
38. ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
39. ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
40. ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
41. ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
42. ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
43. ตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
44. ตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
45. ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
46. ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวุ้ง รหัสไปรษณีย์ 15150
47. ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
48. ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
49. ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
50. ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
51. ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
52. ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง รหัสไปรษณีย์ 15230
53. ตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
54. ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
55. ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
56. ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
57. ตำบลบางกะพี้ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
58. ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง รหัสไปรษณีย์ 15180
59. หมู่ 1-3 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
60. หมู่ 4-9 ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง รหัสไปรษณีย์ 15180
61. ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
62. ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง รหัสไปรษณีย์ 15180
63. ตำบลบ้านทราย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
64. ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
65. ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
66. ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
67. ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
68. ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
69. ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
70. ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
71. ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
72. ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
73. ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
74. ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
75. ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหมี่ รหัสไปรษณีย์ 15110
76. ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
77. ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดีลัง รหัสไปรษณีย์ 15220
78. ตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
79. ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดีลัง รหัสไปรษณีย์ 15220
80. ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
81. ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
82. ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
83. ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัฒนานิคม รหัสไปรษณีย์ 15140
84. ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง รหัสไปรษณีย์ 18220
85. ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
86. ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
87. ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม รหัสไปรษณีย์ 15160
88. ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
89. ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม รหัสไปรษณีย์ 15160
90. ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกตูม รหัสไปรษณีย์ 15210
91. ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
92. ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
93. ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
94. ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
95. ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
96. ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
97. ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
98. ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
99. ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
100. ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
101. หมู่ 1-10,12 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
102. หมู่ 11 ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม รหัสไปรษณีย์ 15160
103. ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
104. ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
105. ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
106. ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
107. ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
108. ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000
109. ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
110. ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำนารายณ์ รหัสไปรษณีย์ 15130
111. ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
112. ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
113. ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
114. ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ รหัสไปรษณีย์ 15190
115. ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
116. ตำบลนิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
117. หมู่ 1-3, 5-6, 8-12 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
118. หมู่ 4, 7 ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ รหัสไปรษณีย์ 15250
119. ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
120. ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 15240
121. ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
122. ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
123. ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
124. ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
125. ตำบลยางโทน อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170
126. ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง รหัสไปรษณีย์ 15170