รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
17130กะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท
17130เนินขามเนินขามชัยนาท
17130สุขเดือนห้าเนินขามชัยนาท
17110คุ้งสำเภามโนรมย์ชัยนาท
17110ท่าฉนวนมโนรมย์ชัยนาท
17170ไร่พัฒนามโนรมย์ชัยนาท
17110วัดโคกมโนรมย์ชัยนาทหมู่ 1-3
17170วัดโคกมโนรมย์ชัยนาทหมู่ 4-5
17110ศิลาดานมโนรมย์ชัยนาท
17170หางน้ำสาครมโนรมย์ชัยนาท
17170อู่ตะเภามโนรมย์ชัยนาท
17000เขาท่าพระเมืองชัยนาทชัยนาท
17000ชัยนาทเมืองชัยนาทชัยนาท
17000ท่าชัยเมืองชัยนาทชัยนาท
17000ธรรมามูลเมืองชัยนาทชัยนาท
17000นางลือเมืองชัยนาทชัยนาท
17000ในเมืองเมืองชัยนาทชัยนาท
17000บ้านกล้วยเมืองชัยนาทชัยนาท
17000เสือโฮกเมืองชัยนาทชัยนาท
17000หาดท่าเสาเมืองชัยนาทชัยนาทหมู่ 1-2, 4-5, 7
17120หาดท่าเสาเมืองชัยนาทชัยนาทหมู่ 3, 6
17120บ่อแร่วัดสิงห์ชัยนาท
17120มะขามเฒ่าวัดสิงห์ชัยนาท
17120วังหมันวัดสิงห์ชัยนาท
17120วัดสิงห์วัดสิงห์ชัยนาท
17120หนองขุ่นวัดสิงห์ชัยนาท
17120หนองน้อยวัดสิงห์ชัยนาท
17120หนองบัววัดสิงห์ชัยนาท
17140ดงคอนสรรคบุรีชัยนาท
17140ดอนกำสรรคบุรีชัยนาท
17140เที่ยงแท้สรรคบุรีชัยนาท
17140บางขุดสรรคบุรีชัยนาท
17140แพรกศรีราชาสรรคบุรีชัยนาท
17140โพงามสรรคบุรีชัยนาท
17140ห้วยกรดพัฒนาสรรคบุรีชัยนาท
17140ห้วยกรดสรรคบุรีชัยนาท
17150เขาแก้วสรรพยาชัยนาท
17150ตลุกสรรพยาชัยนาท
17150บางหลวงสรรพยาชัยนาท
17150โพนางดำตกสรรพยาชัยนาท
17150โพนางดำออกสรรพยาชัยนาท
17150สรรพยาสรรพยาชัยนาท
17150หาดอาษาสรรพยาชัยนาท
17120กุดจอกหนองมะโมงชัยนาท
17120วังตะเคียนหนองมะโมงชัยนาท
17120สะพานหินหนองมะโมงชัยนาท
17120หนองมะโมงหนองมะโมงชัยนาท
17130เด่นใหญ่หันคาชัยนาท
17130บ้านเชี่ยนหันคาชัยนาท
17130ไพรนกยูงหันคาชัยนาท
17130วังไก่เถื่อนหันคาชัยนาท
17160สามง่ามท่าโบสถ์หันคาชัยนาท
17160หนองแซงหันคาชัยนาท
17160ห้วยงูหันคาชัยนาท
17130หันคาหันคาชัยนาท
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดชัยนาท แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 8 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
2. ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
3. ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
4. ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110
5. ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110
6. ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ 17170
7. หมู่ 1-3 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110
8. หมู่ 4-5 ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ 17170
9. ตำบลศิลาดาน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มโนรมย์ รหัสไปรษณีย์ 17110
10. ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ 17170
11. ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางน้ำสาคร รหัสไปรษณีย์ 17170
12. ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
13. ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
14. ตำบลท่าชัย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
15. ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
16. ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
17. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
18. ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
19. ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
20. หมู่ 1-2, 4-5, 7 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17000
21. หมู่ 3, 6 ตำบลหาดท่าเสา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
22. ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
23. ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
24. ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
25. ตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
26. ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
27. ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
28. ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
29. ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
30. ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
31. ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
32. ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
33. ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
34. ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
35. ตำบลห้วยกรดพัฒนา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
36. ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรคบุรี รหัสไปรษณีย์ 17140
37. ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
38. ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
39. ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
40. ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
41. ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
42. ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
43. ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สรรพยา รหัสไปรษณีย์ 17150
44. ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
45. ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
46. ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
47. ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดสิงห์ รหัสไปรษณีย์ 17120
48. ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
49. ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
50. ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
51. ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130
52. ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู รหัสไปรษณีย์ 17160
53. ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู รหัสไปรษณีย์ 17160
54. ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยงู รหัสไปรษณีย์ 17160
55. ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หันคา รหัสไปรษณีย์ 17130