รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
27160ช่องกุ่มวัฒนานครสระแก้ว
27160แซร์ออวัฒนานครสระแก้ว
27160ท่าเกวียนวัฒนานครสระแก้ว
27160โนนหมากเค็งวัฒนานครสระแก้ว
27160ผักขะวัฒนานครสระแก้ว
27160วัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว
27160หนองตะเคียนบอนวัฒนานครสระแก้ว
27160หนองน้ำใสวัฒนานครสระแก้ว
27160หนองแวงวัฒนานครสระแก้ว
27160หนองหมากฝ้ายวัฒนานครสระแก้ว
27160ห้วยโจดวัฒนานครสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 11 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร(27160) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
2. ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
3. ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
4. ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
5. ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
6. ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
7. ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
8. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
9. ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
10. ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
11. ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160