รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
27210คลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว
27210ตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
27210ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว
27210วังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น(27210) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
2. ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
3. ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
4. ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210