รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
21210ชุมแสงวังจันทร์ระยอง
21210ป่ายุบในวังจันทร์ระยอง
21210พลงตาเอี่ยมวังจันทร์ระยอง
21210วังจันทร์วังจันทร์ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์(21210) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
2. ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
3. ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
4. ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210