รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
27180โคคลานตาพระยาสระแก้ว
27180ตาพระยาตาพระยาสระแก้ว
27180ทัพไทยตาพระยาสระแก้ว
27180ทัพราชตาพระยาสระแก้ว
27180ทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา(27180) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
2. ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
3. ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
4. ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
5. ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180